Polityka prywatności

Dokument stanowi Politykę Prywatności strony Msza-online, zwanej dalej Stroną Msza-online.

Polityka Prywatności dotyczy każdego odwiedzającego Stronę Msza-online.net oraz darowizna.Msza-online.net  zwanego dalej Odwiedzającym.

Podstawą prawną przetwarzania danych podanych przez użytkowników są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

I. Rodzaj zbieranych danych

Strona Msza-Online może gromadzić dane Odwiedzających w następujący sposób:

A. Podczas wizyty na stronie internetowej Msza-online zbierane są dane techniczne, dotyczące Odwiedzających np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Służą one pozyskaniu danych na temat ruchu na Stronie Msza-online, by odpowiednio rezerwować zasoby sprzętowe konieczne do utrzymania Strony Msza-online.

B. Jeżeli Odwiedzający kontaktuje się ze Stroną  Msza-Online za pomocą strony internetowej, poczty e-mail może przekazać Stronie Msza-online dobrowolnie swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail.

C. Przekazując darowiznę na rzecz Strony  Msza-Online Odwiedzający przekazuje swoje imię oraz adres e-mail oraz dobrowolnie nazwisko lub kraj zamieszkania.

II. Podmiot przetwarzający dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest

Fundacja Dowiedz się Więcej

ul. Wiśniowa 6

05-091 Ząbki

kontakt@dowiedzsie.org

III. Sposób wykorzystania danych

Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe nadesłane dobrowolnie przez kontaktujących się ze Stroną Msza-Online Odwiedzających będą przetwarzane do czasu ich wykasowania, co ma miejsce po około 12 miesiącach od nawiązania kontaktu. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa Odwiedzający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe Odwiedzających, którzy są jednocześnie darczyńcami, to znaczy złożyli darowiznę na cele kultu religijnego przelewem lub elektronicznie na Stronie Msza-Online, utrwalone są w dokumentacji księgowej i będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.

V. Udostępnianie danych

Strona Msza-Online nie udostępnia pozyskanych danych innym podmiotom.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

VI. Zmiany i usuwanie danych

Każdemu Odwiedzającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarza Strona Msza-Online. W przypadku chęci sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych przez Odwiedzających dane będą wykasowane, poza przypadkiem kiedy są one utrwalone w dokumentacji księgowej i muszą być przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.

Aby skorzystać z prawa do aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych należy skontaktować się ze Stroną Msza-Online listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dowiedzsie.org

Odwiedzający może żądać całkowitego usunięcia podanych przez niego danych osobowych, a Strona Msza-Online zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą jednak przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.

VII. Prawa Odwiedzających

Odwiedzający mają prawo do:

1. Uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie Strona Msza-Online przetwarza dane oraz kopie danych.

2. Prawo do żądania przekazania danych, które Strona Msza-Online otrzymała w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.

3. Odwiedzającym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

4. Prawo do reklamacji.

Odwiedzającym przysługuje prawo do reklamacji w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Strony:

Fundacja Dowiedz się Więcej

ul. Wiśniowa 6

05-091 Ząbki

kontakt@dowiedzsie.org

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Stronę.

VIII. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)

Strona Msza-Online może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Odwiedzających podczas korzystania z tej strony. Pozostając na stronie Odwiedzający wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli Odwiedzający nie chcecie, aby pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu może dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Odwiedzającego, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika.

IX. Kontakt

Odwiedzający mogą kontaktować się ze Stroną listownie korzystając z następujących danych:

Fundacja Dowiedz się Więcej

ul. Wiśniowa 6

05-091 Ząbki

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dowiedzsie.org

X. Postanowienia końcowe

Strona Msza-Online zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym momencie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.